Čo nás čaká21.1.2019

konzultácie pre rodičov

od 14.30 hod.- 16.30 hod.


 

Bleskovka

...učme sa, blíži sa polročné vysvedčenie....

kluk-letak2-bez-pozadi-260x300

29
Nov

Tradícia Astrostopu pretrváva

Dňa 28.11.2017 sa na našej škole, tradične ako každý rok, uskutočnila súťaž Astrostop. Astronomická vedomostná a  aj zábavná súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa a je realizovaná prostredníctvom výpočtovej a multimediálnej techniky. Úlohou súťaže je preveriť vedomosti žiakov z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied, naučiť ich individuálnemu presadeniu v konkurenčnej a súťažnej atmosfére.  Na realizáciu súťažných kôl  sa používa systém diaľkového ovládania počítača pre každého súťažiaceho. Súťažiaci pomocou tlačidiel rieši rôzne úlohy. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnili žiaci: Boris Babic (8.E, 5. miesto), Libuša Vrbjárová (5.B, 9.miesto), Peter Vrbjár (8.A,10.miesto), Matej Balaban (8.A,12.miesto), Oliver Mihaľov (9.E,13.miesto), Vladimír Chromiak (6.A,14.miesto),  Daniel Kolár (8.A, 15.miesto). Veríme , že si súťažiaci odniesli zaujímavé informácie , dobrú náladu a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.

IMG_20171128

29
Nov

ENGLISH PRIMARY MARATHON

Centrum voľného času Elán zorganizovalo už 9. ročník okresnej súťaže v anglickom jazyku pre 4. ročník ZŠ pod názvom English primary marathon. Najlepší žiaci z rôznych škôl preukázali svoje vedomosti najprv na písomnom teste a neskôr predstavili svojho najlepšieho priateľa. V okresnom kole našu školu reprezentovali žiaci Soňa Šulíkova (4.A), Marek Fúra (4.A), Silvia Javorková (4.D) a Nina Mária Obtulovičová (4.E), ktorá skončila na krásnom 3.mieste.
Srdečne blahoželáme!

20171122

19
Oct

Prevencia proti pedikulóze

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenie), žiadame zákonných zástupcov žiakov o vykonávanie pravidelnej kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa v škole vyskytuje opakovane, preto pristupujeme k tomuto kroku nasledovne: priebežne počas týždňa prosíme o kontrolu vlasov Vašej dcéry/ syna a svojím podpisom potvrdili do tabuľky v žiackej knižke, že ste spomínanú kontrolu vykonali. Podpisy zákonných zástupcov skontrolujú triedni učitelia na triednických hodinách. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, prosíme, aby žiak alebo zákonný zástupca žiaka informoval triedneho učiteľa a vedenie školy. Žiak môže nastúpiť do školy po predložení potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčame ,aby  problém riešili podľa lekárskych odporúčaní. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 LEGISLATÍVA

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy.

Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku.

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

vlasy-strihanie-vsi_dreamstime_1

22
Nov

Život s drogami verzus život bez nich

Ani táto téma nezostala pre našich piatakov a šiestakov ľahostajná.Svoje postoje vyjadrili prostredníctvom výtvarných výpovedí čo prinieslo úspech v  okresnom kole súťaže:"Môj pohľad: Život s drogami verzus život bez nich" žiačkám Deane Gejdošovej a Alexandre Vámošovej zo 6.B.
Víťazkám srdečne blahoželáme!

P1080179

Fotoalbum

21
Nov

Medzinárodný deň školských knižníc

23.10.2017 sme si na ZŠ Bystrická cesta pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Tento rok bol jeho témou Deň Milana Rastislava Štefánika. Počas 1.vyučovacej hodiny si žiaci vypočuli krátku rozhlasovú reláciu. Podrobnejšie žiakov so životom M. R. Štefánika oboznámili žiačky 7. ročníka, ktoré v jednotlivých triedach rozprávali o jeho detstve, štúdiách, vedeckej činnosti, osudoch počas 1. svetovej vojny, úlohe pri vzniku ČSR i tragickej smrti. Nechýbalo čítanie úryvkov z knihy ružomberského rodáka Jaroslava Rezníka Oči plné oblohy. Na záver siedmačky preverili pozornosť svojich poslucháčov v nultom až šiestom ročníku tajničkou, pri vypĺňaní ktorej všetky triedy obstáli na výbornú. Dvojice žiakov 7. - 9. tried si pozreli v knižnici dokumentárny film o Štefánikovi a po jeho skončení sa potrápili s pripraveným vedomostným testom. A keďže život M. R. Štefánika bol úzko spätý s hviezdami, dostali žiaci ešte jednu úlohu – počas dňa mali na hviezdu z papiera napísať názov svojej obľúbenej knihy, hviezdu vyzdobiť a odniesť do knižnice. Sami sa môžete prísť presvedčiť o detskej šikovnosti, lebo knižnicu už krášli nádherná Štefánikova obloha posiata hviezdami...

16
Nov

KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2017

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala dňa 15. novembra 2017 krajské kolo literárno-vedomostnej súťaže KNIŽNÝ VŠEVEDKO 2017. Táto súťaž je určená pre žiakov 4. a 5. ročníka ZŠ. Súťažilo sa v dvoch disciplínach, ktoré boli zamerané na slovenskú i svetovú literatúru pre deti. Po písomnom teste si súťažiaci zmerali sily v ústnom kvíze, ktorý určil definitívne poradie.
Na 1.mieste skončil
Richard Jusko, žiak 4.E triedy zo ZŠ Dončova.
Srdečne blahoželáme :)

Kniznyvsetkovedko

16
Nov

Noc strašidiel

Nakoľko sa v našej škole vyučuje anglický jazyk v rámci multikultúrnej výchovy sme chceli, aby žiaci poznali aj inú kultúru, či rozvíjali empatiu pre odlišné vnímanie sveta. Pani učiteľky spolu s pani vychovávateľkami pripravili 09.11. žiakom ZŠ Dončova strašidelnú noc v škole. Tejto akcie sa zúčastnili triedy 1.E, 2.E, 2.D, 2.G, 3.D a 4.D. Zapojili sa aj do samotnej výzdoby telocvične prípravou rôznych plagátov, priestorových predmetov, vyrezávaním tekvíc, či zdobenia lampášikov, ktoré nám osvetľovali triedy a telocvičňu. Žiaci prišli podvečer do školy v maskách. Strašidelné chvíle mohli začať ako sa patrí, Halloween diskotékou vo vyzdobenej telocvični. Odštartovali sme ju piesňou Spooky, Spooky, ktorú sme sa naučili na hodinách anglického kazyka. Nasledovali súťaže a občerstvovali sme sa vo svojich triedach. Vo večerných hodinách masky po ročníkoch prechádzali so svojimi pani učiteľkami tmavými „strašidelnými“ chodbami školy. Odvahu im dodávali svetielka bateriek. Po absolvovaní náročnej trasy a niektorí s pocitom prekonania vlastného strachu sa všetci vrátili do svojich tried. Veríme, že sny boli túto Halloween noc naozaj ako sa patrí – „strašidelné“.

nocstrasidiel2017

Fotoalbum

15
Nov

triedne aktívy


V stredu 15.11.2017 sa o 15.30 hod. uskutočnia triedne aktívy

10
Nov

Mobilné planetárium

Dňa 6.11. 2017 zažili naši žiaci prvého stupňa na Bystrickej ceste hravou a zábavnou formou vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied priamo v telocvični. Priviezli k nám cestu k vede a ku hviezdam. Mobilné planetárium sa ukázalo ako vynikajúca didaktická pomôcka, pri ktorej bola deťom demonštrovaná hviezdna obloha a navyše sme mohli pri projekcii 3D oblohy pohodlne ležať.

planetarium2017

10
Nov

Prírodovedná olympiáda

9.11.2017 sa žiaci z 3.D triedy sa zúčastnili prírodovednej olympiády v CVČ Elán. Zábavným spôsobom si preverili svoje vedomosti a zručnosti, rýchlosť i obratnosť.

PO2017Fotoalbum

09
Nov

Úcta k starším ...

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, žiaci 2.G, 2.D a 4.D Základnej školy Dončova navštívili Zariadenie pre seniorov – Senires n.o. v Likavke. Tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Prejavili úctu tým, ktorí sa snažili celý život urobiť nás šťastnými, nás - ich deti či vnúčence.  Ľuďom, ktorí sú dnes odkázaní na pomoc druhých. Pripravili sme si pre nich program, v ktorom boli moderné a ľudové piesne, tance či kúzelnícke číslo. Niektoré babky a dedkovia si s nami aj zaspievali, čím sme im vyčarovali úsmev na perách. To bola pre nás tá najväčšia odmena J V závere programu sme im rozdali pripravené jesenné pozdravy. Rozlúčili sme sa ľudovou piesňou, ktorú väčšina z nich poznala – Z východnej dievčatá. S dobrým pocitom, že sme potešili a rozosmiali ich srdiečka, sme sa vracali späť do školy.

252525

Fotoalbum

09
Nov

Astroláb, krivuľa, mamut a mesiac

Žiaci 6.A, 6.B a vybraní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov sa oboznámili s kysuckým regiónom. Svoje spoznávanie začali v Slovenskej Bystrici. Tu si pozreli jediný orloj s astrolábom na Slovensku. Na orloji mohli uvidieť sochy slovenských svätcov a plastiky našich dejateľov. V bádaní pokračovali vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou. Tu si pozreli vývoj ľudstva od praveku po kozmické lety. Zistili, že Andrew Čerňan bol posledným mužom čo sa prechádzal po Mesiaci. Mnohí sa tu dozvedeli, že pochádzal z Vysokej nad Kysucou. Pracovníci kaštieľa Radola odhalili svoje tajomstvá a žiakom ukázali alchymistickú dielňu – jedinú na Slovensku. Tu vzdelanci hľadali elixír života, či kameň mudrcov. Obyčajní ľudia sa venovali svojim remeslám, ktorých ukážka uzavrela naše bádanie. Dúfame, že predmety dejepis, fyzika, či chémia po tejto exkurzii budú obľúbenejšie.

IMG_2028

Fotoalbum

09
Nov

Celoročný projekt Poznávame pamiatky UNESCO na Slovensku

Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám, sme sa v našej škole rozhodli venovať zvýšenú pozornosť témam UNESCO. Žiaci O-tého, prvých a druhých ročníkov spoločnými silami zveľadili nástenku v hlavnom vchode školy, aby iným zvestovali, čo zistili o najbližšej pamiatke Unesco - o Vlkolínci.

poznavame_unescoFotoalbum

09
Nov

Imatrikulácia piatakov

27.okóbra prežívali zaujímavé chvíle naši piataci. Študenti 9.ročníka ich slávnostne prijímali do žiackeho cechu. Nebolo to však ľahké a imatrikulačný sľub si museli zaslúžiť nevšednými disciplínami. Symbolickým pasovaním sa oficiálne stali členmi 2.stupňa ZŠ Bystrická 14. Každému z nich bude tento významný deň pripomínať certifikát,ktorý im venovala škola.
Veľa úspechov piataci!

imatrpiatakov2017

fotoalbum

06
Nov

Beseda s námorníkom

Vo štvrtok 16. októbra prišli žiaci z 1.E a z 2.E triedy do školy v námorníckom oblečení.Prišla k nim na besedu vzácna návšteva , pán doktor Marián Boček , ktorý sa v mladosti niekoľkokrát plavil v Atlantickom oceáne. Bývalý námorník ochotne a veľmi zaujímavo porozprával o neľahkom, ale dobrodružnom živote námorníka. Naučil deti viazať uzly a ako poďakovanie dostal od detí loď. Námorníckou témou pokračovali žiaci aj v triedach, naučili sa pieseň a poskladali si svoje pirátske lodičky

namornik2017Fotoalbum

06
Nov

Putovná výstava fyzikálnych pokusov

V prvom októbrovom týždni sa žiaci 1. stupňa zúčastnili putovnej výstavy fyzikálnych pokusov. Atraktívnosťou bolo, že táto putovná výstava prebiehala interaktívnou formou medzi žiakmi a účinkujúcimi. Na chlapcov a dievčatá čakalo množstvo pokusov, ktorých cieľom bolo vysvetlenie mnohých fyzikálnych javov z reálneho života.

fyzpokusy

06
Nov

Gymnastika

V pondelok 9.októbra sa triedy 1.E, 1.G a 2.E zúčastnili športovej akcie v telocvični Gymnázia na ul. Štefana Moyzesa 21. Vrámci Gymnastických dní 2017 si dievčatá a chlapci pod vedením pani učiteľky Janky Fričovej vyskúšali cviky na hrazde, gymnastickom koberci a na lavičkách. Silu a obratnosť deti potrénovali aj pri hrách s loptami a kruhmi. Hodina plná radosti z pohybu nám všetkým rýchlo ubehla a už teraz sa tešíme na podobné akcie, ktoré pritiahnu našich najmladších k pravidelnému pohybu. Ďakujeme pani učiteľke Janke Fričovej, ktorej nadšenie a odborný prístup bolo cítiť počas celého stretnutia.

gymnastika2017

Fotoalbum

06
Nov

Plavecký výcvik 3.D

Žiaci 3.D úspešne ukončili plavecký výcvik na mestskej plavárni v Ružomberku.

plavecky3D

06
Nov

Pátranie po Jurajovi Jánošíkovi

Juraj Jánošík bol legendárny slovenský zbojník, ktorý sa narodil v Terchovej. Prežil v ľudových piesňach, povestiach, básňach, rozprávkach, či vo filmoch. Tohto známeho zbojníckeho kapitána chytili, mučili, súdili a aj popravili. Podľa legiend "Bohatým bral a chudobným dával." Ale bolo to naozaj tak? Pátranie po stopách J. Jánošíka sme začali v Ružomberku v Liptovskom múzeu, kde sme objavili čiapku J. Jánošíka a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o skutočnom Jánošíkovom živote. V Galérii Ľ. Fullu sme obdivovali obrazy, na ktorých bol znázornený a nakoniec sme sa vybrali aj do jeho rodiska - Terchovej. Navštívili sme Jánošíkove múzeum, poobzerali si Terchovú z vysokej rozhľadne a odfotili sa pri soche J. Jánošíka.
Bolo to veľmi zaujímavé. A pátranie pokračuje...

janosik2017Fotoalbum

03
Nov

Záložka do knihy spája školy

Naša škola sa zapojila do obľúbeného česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Tento rok sa prihlásilo do akcie 337 českých a 797 slovenských škôl. Cieľom tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a českými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. V mesiaci október sa žiaci na prvom aj druhom stupni s nadšením pustili do práce. Ich úlohou bolo navrhnúť záložky do kníh, ktoré venujeme vybranej škole. Našou partnerskou školou sa stala  Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Veľká VĎAKA patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

zalozka2017
Fotoalbum

03
Nov

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 26.10.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (žiaci 8. a 9.roč.). Súťaž pozostávala z troch častí – písomného testu, slohovej úlohy a rečníckeho vystúpenia, takže žiaci ukázali nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj tvorivé myslenie, ovládanie štylistiky a pravopisu i rétorické schopnosti. Po sčítaní bodov za jednotlivé časti porota vyhlásila víťazov:
1.miesto – Adela Almašiová (9.E)
2.miesto – Michal Dvorský (9.E)
3.miesto – Dorota Kubáňová (8.E)
Víťazom blahoželáme a Adelke prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

sj20171

03
Nov

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Pri príležitosti mesiaca október - Mesiaca úcty k starším, si žiaci 1.E, 2.E, 2.D a 2.G vyrobili prekrásne srdiečka s fotografiami alebo nakreslenými portrétmi svojich starých rodičov. Emotívne boli stretnutia so starkými na besiedke, ktorú, spolu s občerstvením a programom, pripravili dievčatá a chlapci z 2.E triedy. V 1. E triede mali tiež vzácnu návštevu. Bola ňou pani Viera Filippová, ktorá prečítala deťom rozprávku o zvieratkách a odpovedala na zvedavé otázky o svojom detstve. Akcie sa vydarili a my sa tešíme, že žiaci aj touto formou poďakovali babkám a dedkom za ich lásku a obetavosť.

20171102_105938
Fotoalbum

03
Nov

UNESCO - centrálna nástenka

UNESCO je svetová organizácia, ktorá bola založená v roku 1945. Jednou z jej činností je vytváranie Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov z celého sveta. V zozname UNESCO sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj z našej krajiny, zo Slovenska. K tým najkrajším patrí obývaná dedinka Vlkolínec. V priebehu celého školského roka budú jednotlivé ročníky aktualizovať centrálnu nástenku s názvom SPOZNÁVAJME PAMIATKY UNESCO NA SLOVENSKU. Oboznamovaním sa s kultúrnymi pamiatkami na Slovensku chceme podporiť budovanie národnej hrdosti a národnej identity žiakov. Krásnu nástenku, na ktorej sú typické drevené domčeky, zvonica, studňa, ovečky s vlkmi, ale aj básničky o Vlkolínci, vytvorili naši šikovní druháci z 2.G, 2.D,2.E triedy. Ďakujeme

unesco2017
Fotoalbum

03
Nov

Boli sme pri tom!

Už štvrtý rok sa konala okresná súťaž Každým slovom krok k umeniu. Nezaháľali sme a zapojili sme sa do tejto súťaže. Zo školského kola sme poslali do dvoch kategórií najúspešnejšie práce žiakov. V okresnom kole bolo odbornou porotou hodnotených 41 prác v troch kategóriách. Darilo sa nám a dôkazom sú ocenenia.
II.kategória
2. miesto: Samuel PROSMAN – 6.A
III.kategória
1. miesto: Nikola SLIVOŇOVÁ - 8.E
3. miesto: Lea VESELOVSKÁ - 8.A

Tešíme sa z krásnych výsledkov a dúfame, že autori neprestanú písať, ale budú naďalej rozvíjať svoj talent.

DSC_3345
Fotoalbum

02
Nov

Najlepší čitateľ triedy 2017/2018

Aj v tomto školskom roku žiaci druhého stupňa súťažili na hodinách literatúry o najlepšieho čitateľa triedy. Hodnotila sa rýchlosť a bezchybné prečítanie neznámeho textu v rozsahu jednej minúty. 

Víťazi jednotlivých tried:

5. A
5. B
5. D
5. E
6. A
6. B
6. E
7. A
7. B
7.
C
7. E
8. A
8. B
8. D
8. E
9. A
9. B
9. E

Simona Maceková
Lýdia Milanová
Petra Tekeljaková
Liliana Legerská
Sophie Krettová
Alexandra Vámošová
Damián Karniš
Viktória Kohútová

Laura Zubajová
Nina Omastová

Dorota Jankovičová
Štefan Mrnčo
Veronika Mišatová

Martin Kucej
Nikola Slivoňová
Erika Šefránková
Nina Hollá
Adela Almašiová

144 slov
132 slov
155 slov
161 slov
164 slov
166 slov
183 slov
157 slov
154 slov
160 slov
208 slov
159 slov
166 slov
225 slov
248 slov
157 slov
186
slov
248 slov