Upútavka

Dňa 27.01.2020 o 14:00 hod. sa uskutoční

POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA.

Bleskovka

Dňa 22.01.2020 v čase od 14:30 do 16:00 hod. budú prebiehať

KONZULTAČNÉ HODINY na oboch pracoviskách.

21
Sep

Imatrikulácia v ŠKD

V stredu 19.9.2018 sa v školskom klube detí konala veľká slávnosť- prvákov a nulťákov z prvého a druhého oddelenia sme oficiálne prijímali za nových členov do Školského klubu. Pirátskym kapitánkam (p. vych.: Mgr. Drapáčovej, Mgr. Mičudovej) sa podarilo vyloviť tajomnú fľašu, v ktorej sa skrývala mapa pirátskeho pokladu.Aby sa naši malí námorníci k pokladu dostali, museli prejsť dlhú cestu. Pirátska mapa ich zaviedla na ostrov, kde vyslobodili zakliatu korytnačku. Aby ju odkliali, museli splniť prvú úlohu- štafetu s loptou. po splnení úlohy im  odkliata korytnačka, predtým ako odplávala, zanechala tento odkaz:

„Ak sa chceš k pokladu priblížiť,
nesmieš si pri tom ublížiť.
Musíš svoje kvality dokázať
a k odkazu ďalšiemu doskákať.“

14
Sep

pedikulóza

Žiadame zákonných zástupcov žiakov o vykonanie kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa vyskytuje opakovane. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, zákonný zástupca žiaka je povinný informovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy. Žiak môže nastúpiť do školy po odstránení pedikulózy. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť. 
LEGISLATÍVA
Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov. Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy. Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia. Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

10
Sep

Ponuka krúžkov

Aj tento rok ponúka naša škola v spolupráci s Centrom voľného času Elán širokú paletu záujmových útvarov pod vedením našich pedagógov, ktoré umožnia Vašim deťom rozvíjať a rozširovať znalosti v oblastiach, ktoré sú im blízke.
Organizácia záujmových útvarov sa realizuje v zmysle Vyhlášky 306/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Záujmové útvary sú realizované pod gesciou Centra voľného času Elán v priestoroch Základnej školy Bystrická cesta 14 a elokovaného pracoviska Dončova 4 v Ružomberku podľa umiestnenia a rozpisu.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje záujmový útvar, prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času zriadeného Mestom Ružomberok nasledovne :

1.   Z ponuky Základnej školy, Bystrická cesta 14, Ružomberok – bez poplatku

2.   Z ponuky Centra voľného času Elán – bez poplatku

3.   Každý ďalší záujmový útvar z ponuky Centra voľného času Elán – poplatok v zmysle VZN 03/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach mesta Ružomberok.

Zápisné lístky/Prihlášky na záujmové útvary spolu so vzdelávacími poukazmi prosíme odovzdať obratom triednemu učiteľovi dieťaťa, a to do 12.9.2018.

ZOZNAM   KRÚŽKOV
Názov krúžku Vedúci krúžku Miesto konania Termín Čas
(od-do)
Volejbal 1 (5.6.7.ročník) Martin Tabak ZŠ Bystrická Utorok 15:00
volejbal 2 (8.9.ročník) Martin Tabak ZŠ Bystrická Štvrtok 15:00
Gymnastika Martin Tabak ZŠ Bystrická Štv., Piatok 13:20
Futbal 1 (5.6.ročník) Martin Fabian ZŠ Bystrická Piatok 13:20
Futbal 2 (7.8.9.ročník) Martin Fabian ZŠ Bystrická Pondelok 14:00
Hravá informatika pre 2.ročník Anna Jakabová ZŠ Bystrická Utorok 14:00
Športový krúžok Lucia Mrvová ZŠ Bystrická Pon., Streda 14:00
Programovanie hrou 2.stupeň Katarína Sališová ZŠ Bystrická Štvrtok 13:30
Informatika hrou Libuša Vrbjarová ZŠ Bystrická Pondelok 13:20
Malý umelec Katarína Hláčiková ZŠ Bystrická Pondelok 13:30
Z každého rožka troška II.stupeň Iveta Lukáčová ZŠ Bystrická Štvrtok 13:30
Šikovný jazýček Anna Mydliarová ZŠ Bystrická Utorok 13:30
Krúžok všeobecnej pohybovej a športovej prípravy 0 a 1.ročník Eva Matisová,
Katarína Bírošová
ZŠ Bystrická Pon., Streda 14:00-
15:00
Krúžok všeobecnej pohybovej a športovej prípravy 2.ročník Lucia Mrvová ZŠ Bystrická Pon., Streda 14:00-
15:00
Krúžok všeobecnej pohybovej a športovej prípravy 3.a 4.ročník so zameraním basketbal Iveta Bieliková ZŠ Bystrická Utorok, Štvr. 14:00-
15:00
Krúžok všeobecnej pohybovej a športovej prípravy 3. a 4.ročník so zameraním futbal Martin Fabian ZŠ Bystrická Utorok, Štvr. 14:00-
15:00
Matematický krúžok 1 (9.ročník) Mária Štefaneková ZŠ Bystrická Pondelok 13:30
- 15:30
Matematický krúžok 2 (5.-8.ročník) Mária Štefaneková ZŠ Bystrická Streda 13:30
- 15:30
Slovenčina pre deviatakov Alžbeta Valihorová ZŠ Bystrická Pondelok 14:20
Moderný tanec 1. – 9. ročník Nadežda Šlacká EP Dončova Streda 13:30
Šikovné ruky 1. – 5. ročník Zuzana Vlkolínska EP Dončova Streda 13:30
Gymnastický krúžok 1. – 4. ročník Mariana Hanková EP Dončova Štvrtok 14:15
Zdravotnícky krúžok 2. – 4. ročník Mariana Hanková EP Dončova Utorok 14:00
Športová príprava 2. – 3. ročník Viera Sleziaková EP Dončova Pondelok 13:30
Cvičenia z matematiky 8. – 9. ročník Darina Jankovičová EP Dončova Utorok 13:30
Počítačový krúžok 2. – 9. ročník Róbert Maták EP Dončova Pondelok 14:00
Programovanie 6. – 9. ročník Róbert Maták EP Dončova Utorok 14:00
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 5. – 9. ročník Hedviga Demková EP Dončova Štvrtok 13:30
Brúsime si jazýček Iveta Koreňová EP Dončova Piatok 13:00
06
Sep

Výnimočný deň!

V pondelok 3. septembra začal nový školský rok. Výnimočný sa stal predovšetkým pre našich  školákov, rodičov, priateľov školy. Pani  riaditeľka privítala žiakov na oboch školách. Na Bystrickej ceste nový školský rok otvoril primátor mesta  Ružomberok Igor Čombor. Súčasne s otvorením školského roka bola odovzdaná zrekonštruovaná telocvičňa, s finančnou podporou mesta a Nadácie SUPRA. Za Nadáciu SUPRA milým slovom potešila prítomných  Jana Streitová . Žiaci sa poďakovali slovom a kresleným obrázkom. Veľa krásnych chvíľ v školskom roku za poslancov poprial  Róbert Kollár.
Na elokovanom pracovisku Dončova pozdravil žiakov vedúci odboru školstva a športu Jozef Pažítka.
Všetkým žiakom a kolegom prajeme úspešný školský rok, aby každý nový deň bol začiatkom niečoho krásneho a výnimočného.

DSC_0150DSC_0157

04
Sep

Oznam ŠKD

OZNAM

Informácia o príspevku do ŠKD

Vážení rodičia,
pri úhrade bankovým prevodom zadávajte do správy
pre prijímateľa:
triedu (napr: 1A), meno a priezvisko Vášho dieťaťa,
mesiace/rok  (za ktoré platíte napr: 9,10/2018)
Príspevok do ŠKD sa bude uhrádzať zálohovo vždy
2 mesiace dopredu.

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 7046 6829

1. platba do 15.9.2017 za mesiace IX.,X t.j.20,-€
2. platba do 15.11.2017 za mesiace XI.,XII t.j. 20,-€
3. platba do 15.1.2018 za mesiace I.,II. t.j. 20,-€
4. platba do 15.3.2018 za mesiace III.,IV. t.j. 20,-€
5. platba do 15.5.2018 za mesiace V.,VI. t.j. 20,-€

31
Aug

Upozornenie pre rodičov ZŠ Dončova

Upozorňujeme rodičov, že z dôvodu rekonštrukcie strechy na Dončovej ulici bude parkovanie
a vstup do areálu ZŠ obmedzený do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.
29
Jun

Dopravné žiakom

OZNAM

Cestovné žiakom za obdobie január - jún 2018 sa vypláca v období od

02.07.- 04.07.2018

09.07.-12.07.2018

30.07.-03.08.2018

v čase od 08.00-12.00 hod.

v kancelárii ZŠ na Bystrickej ceste 14 Ružomberok

 

Kontakt:0918/782 423

13
Jun

Oznam

V školskom roku 2018/2019 bude výdaj a odhlasovanie stravy v školskej jedálni fungovať formou čipového systému. Zákonný zástupca stravníka v auguste 2018 v určených dňoch, ktoré budú zverejnené na stránke školy, prevezme od vedúcej školskej jedálne proti podpisu čipovú kartu. Po prevzatí čipovej karty bude žiak prihlásený na stravovanie v školskej jedálni na celý školský rok. Platba za stravovanie sa bude uhrádzať zálohovo do 25. dňa predošlého mesiaca výlučne prevodom na účet. Preplatky za stravu budú vyplatené v mesiaci december a jún. Odhlásenie zo stravy je možné len prostredníctvom Edu Page najneskôr do 7.30 hodiny dňa odberu stravy. Výnimkou je len stravník, ktorý nemá prístup na internet. Jeho zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť nahlásiť vedúcej školskej jedálne pri preberaní čipovej karty v auguste 2018.
Číslo účtu, na ktorý je potrebné uhrádzať platby za stravu:
ŠJ Bystrická cesta: IBAN: SK 30 0900 0000 0050 7047 7456
ŠJ Bernolákova: IBAN: SK 89 0900 0000 0050 7048 1244
Pri úhrade je potrebné zadať variabilný symbol stravníka – meno a triedu stravníka.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa stravovania v školskej jedálni kontaktujte, prosím, vedúcu školskej jedálne pani Debnárovú na telefónnom čísle : 0911/353 185.

04
Jul

Koniec školského roka

končil školský rok 2017/2018, bol náročný a krásny . Zažili sme úspechy, vzostupy , pády, radosť, smútok... Žiaci úspešne reprezentovali školu na odborných olympiádach, umeleckých a športových súťažiach  . Všetci žiaci 9.ročníkov boli prijatí na stredné školy.  Cenu riaditeľky školy za štúdium na našej škole získala Veronika Vozárová z Dončovej a Lukáš Janovec z Bystrickej cesty.  Všetkým žiakom, pedagógom , rodičom prajeme krásne slnečné letné dni.

DSC_0042DSC_0082
04
Jul

Poďakovanie

Žiaci 4.B a triedna učiteľka srdečne ďakujú za sladký začiatok prázdnin.

4b
04
Jul

35.výročie založenia školy

V školskom roku  2017/2018 sme si pripomenuli 35.výročie založenia školy na Bystrickej ceste  a 20.výročie projektu intelektovo nadaných detí. Malý pozdrav z akadémie.....

DSC_4075
04
Jul

Zber papiera

Zber papiera na Bystrickej ceste skončil vyhodnotením zberu. Nazbierali sme 2440 kg novinového papiera a 140 kg kartónu. Najviac nazbierala 2.A trieda. Deti boli odmenené sladkou odmenou.

2atorta


02
Jul

Párty-párky

Tradičná rozlúčka so školským rokom v školskom klube "Párty-párky" bola v stredu 27.6. Tretiačky si pripravili tanečno-hudobné vystúpenie, deti prešli cestu k pirátskemu pokladu cez rôzne úlohy: kľučkovanie medzi ostrovmi, únik vo vreci, streľba na cieľ, lezenie ponad priepasť, dobíjanie nepriateľskej lode.Takmer všetci využili pirátske tetovanie - možnosť maľovania na tvár, ruky. Po zdolaní všetkých úloh čakal poklad - párky.

DSC_4197
28
Jun

6.A a 6.B v Atlantise v Leviciach

Školský rok sa pomaly končí vonku slnko, horúčava, v triedach dusno. Ideálny čas vyraziť na školský výlet. Stalo sa . Triedy 6.A a 6.B sa rozhodli získať viac vedomostí z okolia Levíc. Pri vstupe do mesta si pozreli najstaršiu historickú architektonickú pamiatku - kamenný hrad z konca 13. storočia. Hlavným cieľom  bola návšteva Atlantisu . Čakalo tu na nás množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré sa hravou , bádavou formou oboznámili  žiaci s fyzikálnymi zákonmi a prírodnými javmi. Najviac všetkých očaril 9 D  simulátor , ktorý nás  ponoril do  virtuálneho sveta plného zážitkov, všetkých  nás  očaril. Na čo slúžia školské výlety? Práve na toto. Získavanie nových nezabudnuteľných zážitkov.

atlantis
27
Jun

Škola v prírode

Predposledný školský týždeň strávili tretiaci, štvrtáci a piataci z Dončovej v čarokrasnom prostredí oravskej prírody-v Zuberci. Počas piatich dní  školy v prírode navštívili múzeum oravskej dediny.Tu si na vlastnej koži vyskúšali,ako chodili deti do školy v minulosti, keď nepoznali papier a pero,ale poznali len tabuľku a griflík.Zistili,ako sa melie múka na chlieb v mlyne,ochutnali tradičné medovníky, zahrali sa na rezbárov...Oddych našli v hotelovom bazéne,krásu okolia spoznali na Roháčskom vláčiku.Na turistickom chodníku deti objavili krásu Roháčskych vodopádov.Sily si zmerali vo futbale i vybíjanej. Päť dní ubehlo ako voda v oravskom potôčiku a my všetci sme sa plní zážitkov a zdraví vrátili späť ku svojim rodinám a do školy.

03
27
Jun

Recykluj - zachrániš strom

Pod týmto heslom sa v našej škole uskutočnil zber papiera, ktorý je možné recyklovať veľmi dobre (5 - 8 krát) a z ktorého sa následne vyrábajú kvalitné papierenské výrobky. Spoločne sme nazbierali 2 580 kg. Najúspešnejšou triedou v zbere papiera sa stala 2.A (399,7 kg), najúspešnejším žiakom I.stupňa sa stala Katrin Sofia Duchovná z 2.A (246,3 kg) a najúspešnejším žiakom II.stupňa sa stal Samuel Beňo z 8.B (66,1 kg). Poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa do zberu papiera zapojili. 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov! Už vieš, koľko stromov sme spoločne zachránili?

recykluj
26
Jun

Škola v prírode Banská Belá

Žiaci 2.D a 2.G z Dončovej ulice sa zúčastnili od 18.06. – 22.06.2018 Školy v prírode v malej obci Banská Belá. V tejto malej dedinke, z ktorej čo by kameňom dohodil do vznešeného historického mesta Banská Štiavnica, nachádza sa Penzión Vila Bela, kde sme boli ubytovaní. Každá izba bola vkusne vymaľovaná v rozprávkovej téme. Súčasťou areálu boli aj domáce zvieratká (pes Frida, mačka Cilka, somárik Roman, zajačik Ňufko, kobyla Bela, žriebätko Luna, ovečky), ktoré sme mali možnosť aj nakŕmiť. V keramickej dielni sme si vyrábali rôzne predmety z hliny. Videli sme krosná, na ktorých sa tkali koberce. Súčasťou pobytu bol aj celodenný výlet do Banskej Štiavnice. Navštívili sme botanickú záhradu, kde sme objímaním sekvoje mamutej získavali energiu minutú počas pešej túry z Banskej Belej do Banskej Štiavnice. Na Trojičnom námestí sme si nakúpili suveníry na pamiatku. Ďalší deň sme mali večer plný masiek, kde si každá izba zamaskovala jedného spolubývajúceho a my ostatní sme hádali, kto sa pod ňou skrýva. Posledný večer sme ukončili opekačkou a prezentovaním posterov o celotýždňovom pobyte pri ohníku. Na záver sme si zaspievali známe ľudové piesne a išli sa baliť. Domov sme sa vracali plní zážitkov a nových skúseností s úsmevom, no niektorí aj so slzou na tvári domov, že tie dni tak rýchlo prešli J Celý týždeň nám prialo aj počasie, keďže nám svietilo slniečko. Dúfame, že školu v prírode si ešte niekedy zopakujeme. Bolo nám SUPER!

20180620_135137
25
Jun

MATEMATIKA V NAŠICH ŽIVOTOCH

Matematika, matematika! Koľko sa len všetci na ňu nasťažujú, a predsa je všadeprítomná. Presvedčili nás o tom aj matematickí „zverenci“ pani učiteľky Štefánekovej, ktorí odprezentovali svoje ročníkové práce, na ktorých pracovali postupne celý školský rok. Môžete si myslieť, že je nemožné užiť si s matematikou aj nejakú zábavu, no zistili sme, že matematika sa vyskytuje všade okolo nás a je s ňou často aj veľká zábava. V téme, ktorá ich najviac baví mali využiť všetky tie tematické celky, ktoré sme na matematike prebrali za celý školský rok a ukázali nám, ako sa dá matematika prakticky využiť a chápať. Prevedenie bolo ponechané výlučne na deti, taktiež si mohli vybrať, či chcú pracovať v tíme alebo samostatne. Niektoré práce boli na vysokej úrovni obsahom aj odprezentovaním a z rozprávania sme sa aj my, ostatní, veľa nového naučili. Tým, ktorí vyvinuli veľké úsilie a snahu ďakujem a som na nich hrdá, že dokážu tak zanietene pracovať.

703
22
Jun

FAIR PLAY DEŇ

Základná škola Bystrická cesta zorganizovala štvrtý ročník športovej súťaže  o putovný pohára FAIR PLAY DEŇ v spolupráci s občianskym združením „Zober loptu, nie drogy“.Projekt podporuje myšlienku viesť deti k pohybu , tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a tým aj k podpore duševného zdravia. Žiakov sme zapojili do štyroch loptových hier – florbal , vybíjaná, streetbal a futbal . Súťažilo 101 žiakov zo ZŠ Sládkovičova , ZŠ sv. Vincenta, ZŠ Klačno, ZŠ A.Hlinku Černová a ZŠ Bystrická cesta. V tomto roku víťaznú putovnú trofej získala opäť organizujúca škola, víťazi boli odmenení sladkou odmenou. O rok sa tešíme na ďalšie športové podujatie.

DSC_4186
18
Jun

2.A trieda oslavovala

17.5. sa celá trieda zaplnila mamičkami, oteckami, súrodencami, lebo druháci pre príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov a Dňa rodiny si pripravili pre všetkých krásny program plný hudobných, slovných a tvorivých prekvapení. Nechýbali darčeky, objatia a milé slová. V závere programu všetci žiaci prezentovali projekty, ktoré si v škole spoločnými silami vytvorili.

dmoar5

15
Jun

Zlatý drak zavítal do našej školy

Šikovní výtvarníci z 2.B a 4.A sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže zameranej na netradičné využitie papiera. V silnej konkurencii si v Liptovskom múzeu prevzali z rúk poroty Čestné uznanie a vecné ceny ich zástupcovia: Sára Jamsilová, Filip Ondrejka, Miriam Tomčíková. Srdečne blahoželáme.

drak

08
Jun

Bolo raz jedno m(i)esto..., alebo ako štvrtáci o svojom meste čítali

Žiaci 4.A triedy sa v rámci mimočítankového čítania zahĺbili do histórie nášho mesta. Veľmi ich zaujalo pútavé rozprávanie pána profesora Františka Diana v Ružomberskom hlase. Netrpezlivo očakávali každé nové vydanie novín. Novozískané poznatky využili pri tvorbe projektov a skupinových prezentácií. Ako sa im to podarilo môžete posúdiť sami.

IMG124457
06
Jun

RECYKLUJ – ZACHRÁNIŠ STROM

V dňoch od 11.6. do 15.6. sa v našej škole uskutoční zber papiera. Prosíme vás:
- zbierať letáky, časopisy, noviny, kancelársky papier, knihy a kartónové obaly, lepenku (papier nesmie byť mokrý, špinavý a mastný)
- zabaliť (prípad. previazať špagátom)
- odvážiť nazbieraný papier. Váhu balíka je potrebné napísať na viditeľné miesto.

05
Jun

Rázusovie Vrbica

V piatok 25. mája 2018 o 8.45 hod. sa začala súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy z pera liptovských autorov a literárnej tvorby detí a mládeže Liptova. Tohto roku to bol už XXIV. ročník tejto súťaže. Našu škola úspešne reprezentovala žiačka 8.A – Lea Veselovská .

DSC_4100

Učiteľ ské

Kto je online

We have 9 guests online