06
Nov

Školská zrelosť

Školská pripravenosť je pripraveno dieťaťa na zvládnutiechovno    

vzdelávacích požiadaviek a nárokov, ktoré budú na dieťa kladené v školskom prostredí.

Zložky školskej pripravenosti:

 • kognitívna (rozvoj vnímania, predstavivosti, pozornosti, pamäti, myslenia);to zložka je podmienená úrovňou poznávacej aktivity dieťaťa, ujmom o no poznatky. 6-ročné dieťa v hre i v práci prejavuje vytrvalosť, cieľavedomosť, iniciatívu a úsilie doviesť úlohydo konca.
 • emocionálno sociálna: prijatie novej úlohy školáka, schopnosť rešpektovať školské normy správania, spôsob komunikácie s učiteľom a spolužiakmi, pohotovosť a túžba po nadväzovaní styku s deťmi i s dospelými, ovládanie citových reakcií a iné;
 • pracov: dieťa by malo prevziať nielen pracov úlohy, ale tiež pri nich určitú dobu zotrvať a najmä dokončiť ich;
 • somatická: mal by ju posúdiť pediater s ohľadom na zdravý vývin dieťaťa. Zrenie organizmu dieťaťa, predovšetkým jeho centrálnej nervovej sústavy, sa prejaví zvýšením emočnej stability a odolnosti voči záťaži školských rokov, ovládanie citových reakcií a iné;
 • teles zrelosť predpokla dobrú funkciu zmyslových ornov, odolnosť voči chorobám a únave, vytvorenie základných hygienických návykov, rozvinutú manuálnu obratnosť, opierajúcu sa súhru oka a ruky;

Pre deti, ktoré pravidelne navštevujú materskú školu je prechod do základnej školy oveľa jednoduchší.

 

Domáci test pripravenosti do školy

Pripravili sme pre vás zopár otázok zameraných na oblasti, kto musí mať dieťa pred nástupom do školy dostatočne vyvinuté. Skúste si na ne odpovedať.

Pozornosť

 • Vie vaše dieťa zamerať pozornona jednu činnosť asi 20 minút?
 • Obsedí asp polhodinu, ale nie pri hre, ktorú si samo vyberie?
 • Vie kontrolovať svoje impulzy a rýchle pady, rozmyslí si“, čo povie či urobí?

Pamäť

 • Dokáže si zapamätať štyri alebo päť slov, ktoré mu poviete?
 • Vie ich vpätí zopakovať?
 • Keď mu ukážete asp štyri obrázky z pexesa, dokáže ich vyhľadať medzi ostatnými?

Čísel predstavy

 • Vie určiť na obrázku, čo znamená: pred, za, pod, vedľa...?
 • Ukáže na sebe, ktorá je jeho pra ruka či ľavá ruka?
 • Orientuje sa v číslach?
 • Napočíta do 10, povie koľko je na stole tanierikov, či iných predmetov?
 • Dokáže ich správne spočítať ak je ich menej ako desať?

Jemná motorika, grafomotorika

 • Drží správne ceruzku?
 • Nakreslí správne postavu človeka, geometrictvary?
 • Má pri kreslení voľné kĺby ruky, ktorou kreslí, rameno, lakeť, stie?

Vizuálne vmanie

 • Rozlíši, kedy sú jednoduc obrázky rovnaké a kedy zrkadlovo otočené?

 

Reč

 • Vie sa vyjadrovať správne?
 • Dobre artikuluje?
 • Vyjadruje sa gramaticky správne?

Sluchové vnímanie

 • Dokáže rozlíšiť rovna a rôzne slabiky, napríklad truf - traf, nyvl nydl, a slová koza koža,

           zbraň z brán, sedí– cedí...

 • Vie vytlieskať slovo na slabiky, keď mu ukážete ako sa to robí?
 • Vie povedať na asmeno sa začína a končí jeho meno, prípadne i slová?

Ak na väčšinu ozok boli Vaše odpovede porné, spravíte lepšie, akte pred pisom dieťaťa do školy požiadate o odbor vyšetrenie jeho školskej zrelosti v najblšom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva. Vyšetrenie trvá asi 1,5 hod. a je bezplatné. V centre by vám mali poradiť, či je dieťa zrelé, alebo len drobné nedostatky v oblastiach, ktoré je možno cvičením vylepšiť (jem motorika, pamäť, výslovnosť). Ak nie je, centrum vy odporúčacie stanovisko na odklad školskej dochádzky, prípadne Vám odporučí zaradenie Vášho dieťatka do nultého ročníka.

Posúdenie školskej zrelosti odporúčame zvlášť u

 • letných detí, narodených medzijom a augustom pred šiestimi rokmi /hlavne chlapci/,
 • nezrelých detí, neposedch, netrpezlivých = hyperaktívnych detí,
 • detí, ktoré sa necítia dobre medzi dmi, sú samotárske, uzavreté, precitlivené,
 • detí, ktoré sú pohybovo málo obratné, alebo sú príl malé na to, aby mohli sedieť v školskej lavici,
 • predčasne narodených detí či takých, pri ktorých mali mamičky rizikovú graviditu,
 • detí, ktonavštevujú logopéda, alebo majú oneskorevývin reči,
 • dieťatka, ktoré veľmi nerado kreslí alebo výraz ťažkosti pri učení sa farieb, nezaujíma ho učenie ani veci okolo seba, nekladie otázky,
 • alebo u dieťatka, ktoré sa z nejakých dôvodov málo zúčastňovalo na povinnej predškolskej príprave. 

ČO BY MAL BUDÚCI PRVÁK VEDIEŤ


 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • správne držať písacie potreby
 • napodobiť tvary písma, geometrické tvary
 • kresliť tak, aby línie boli pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými znakmi (so všetkými časťami tváre aj tela, so správnym počtom jednotlivých častí)
 • vyfarbiť obrázky s dodržiavaním okrajov, strihať jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • modelovať, navliekať korálky
 • poznať základné farby a geometrické tvary
 • poznať číslice 1-10, počítať do 10, priradiť množstvo k číslu
 • prerozprávať obsah krátkej rozprávky aj rozumieť obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú pesničku, alebo básničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • poznať svoje celé meno, adresu, mená svojich príbuzných
 • poznať dni v týždni (poprípade aj mesiace v roku),ročné obdobia
 • vedieť povedať aká hláska je na začiatku a na konci slova, vedieť vytlieskať slabiky, poprípade hlásky
 • rozlišovať čo je viac, menej, veľa, málo, trochu
 • behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelec dopredu

  

AKO BY SA MAL BUDÚCI PRVÁK SPRÁVAŤ


 • vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • dokončiť začatú prácu alebo hru
 • nezačínať neustále niečo nové
 • neodbiehať od činnosti
 • zvykať si na nové prostredie a osoby bez väčších problémov (neplakať, neskrývať sa za rodičov, neutekať z novej situácie)
 • pozdraviť, poprosiť, poďakovať
 • vyjadriť svoje požiadavky, starosti
 • vedieť sa hrať spolu s deťmi, nestrániť sa ich
 • nebyť bojazlivý a plačlivý
 • vedieť ostať chvíľu bez rodiča
 • pracovať v triede
 • správať sa neagresívne
 • spory s deťmi riešiť bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • neprejavovať zlozvyky ako cmúľane palca, ohrýzanie nechtov, pokašliavanie
 • nezajakávať sa
 • nepomočovať sa

 

 

 

 

Učiteľ ské

Kto je online

We have 11 guests online