21
Dec

POĎAKOVANIE

Žiaci, riaditeľka školy a pedagogický zbor ZŠ Bystrická cesta 14 Ružomberok, srdečne ďakujú Nadácii Supra, Dr. H. c. doc. Ing. Milanovi Fiľovi, PhD. a primátorovi mesta Ružomberok MUDr. Igorovi Čomborovi PhD., za sponzorský príspevok, ktorý ste nám poskytli na rekonštrukciu telocvične v ZŠ Bystrická cesta 14 Ružomberok. Naša ZŠ niekoľko rokov podporuje všestranný telesný rozvoj žiakov školy, piaty rok máme zriadené športové   triedy pod gesciou trénerky Ivety Bielikovej. Veľmi si vážime Vašu štedrosť, lebo bez Vašej finančnej pomoci by sme nemohli uskutočniť náš zámer – rekonštrukciu telocvične.
Prajeme Vám veľa dobrých rozhodnutí pri Vašej ušľachtilej činnosti.
Za Vašu pomoc Vám ešte raz zo srdca ďakujeme.

RNDr. PaedDr. Elena Volanská
riaditeľka školy

darSupra