22
May

POKYNY K OTVORENIU ŠKOLY OD 1. 6. 2020

 Škola:

 • Zabezpečí vzdelávaciu a záujmovú činnosť v skupine max. 20 žiakov.
 • Zabezpečí po dohode so zákonnými zástupcami, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Skupina sa nebude meniť a môžu v nej byť aj žiaci, ktorí neboli v spoločnej triede.
 • Skupina bude počas dopoludnia s jedným učiteľom a poobede s vychovávateľom alebo učiteľom.
 • Pri poklese počtu žiakov v skupine sa môžu skupiny zlučovať až v nasledujúcom týždni.
 • Obsah a forma vzdelávacích a záujmových činností bude realizovaná v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými opatreniami.
 • Pri vstupe do budovy bude zabezpečený ranný filter – meranie teploty bezkontaktným teplomerom a dezinfekcia rúk.
 • Vstup do budovy školy je možný len s ochranným rúškom alebo štítom.
 • Na reguláciu odstupov a organizovanie vstupu do budovy školy pred vchodmi budú dohliadať nepedagogickí zamestnanci.
 • Nástup na vyučovanie bude podľa harmonogramu v čase od 7:15 hod. do 8:30 hod. (príloha 1 a 2 pod pokynmi).
 • Vyučovanie bude podľa týždenného rozvrhu, ktorý sa bude aktualizovať (príloha 3, 4, 5 pod pokynmi).
 • ŠKD bude v prevádzke po skončení vyučovania do 16:00 hod. Tento čas je nutné dodržiavať, pretože od 16.00 hod. bude prebiehať každodenná dezinfekcia školy.
 • Stravovanie žiakov v ŠJ bude v čase medzi vyučovaním a činnosťou v ŠKD v jednotlivých skupinách podľa harmonogramu (príloha 6 a 7 pod pod pokynmi). Žiak vstupuje do jedálne len so svojou skupinou a v sprievode dozoru.

 

Zákonný zástupca:

 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a 2 balíky papierových jednorazových vreckoviek (náhradné rúško bude zabalené v igelitovom vrecúšku) a zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v prílohe 8 pod pokynmi). Písomné vyhlásenie je k dispozícii na vrátnici školy na oboch pracoviskách. V prípade nedoručenia písomného vyhlásenia, že žiak neprejavuje príznaky ochorenia na COVID-19, žiak nebude vpustený do budovy školy (nezúčastní sa v ten deň vyučovacieho procesu).
 • Nevstupuje do priestorov školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Žiaci, ktorí sa nezúčastnia vzdelávacích činností v škole a žiaci v 6. až v 9. ročníku pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Príloha 1 – harmonogram vstupu do školy:  Dončova 4

Príloha 2 – harmonogram vstupu do školy: Bystrická cesta 14

Príloha 3 – rozvrh hodín pre 0. – 4. ročník

Príloha 4 – rozvrh hodín pre 5.A a 5. B

Príloha 5 – rozvrh hodín pre 5. D a 5. E 1. týždeň             

                – rozvrh hodín pre 5. D a 5. E 2. týždeň

                – rozvrh hodín pre 5. D a 5. E 3. týždeň

Príloha 6 - harmonogram na stravovanie v ŠJ: Dončova 4

Príloha 7 - harmonogram na stravovanie v ŠJ : Bystrická cesta 14

Príloha 8 - vyhlásenie zákonného zástupcu

Učiteľ ské

Kto je online

We have 14 guests online