Upútavka

Prajeme príjemné prežitie

letných prázdnin

a dovoleniek všetkým žiakom

a zamestnancom školy !!!

1657a05c2c675ac

Bleskovka

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude škola na elokovanom pracovisku Dončova 4

otvorená v čase od 8,30 hod. do 11, 30 hod. v týchto dňoch:

01.07. –12.07. 2019

29.07. - 09.08.2019

26.08.- 28.08. 2019

Tel. kontakt Dončova: 044 /432 05 85

Počas letných prázdnin bude škola na pracovisku Bystrická cesta 14

otvorená v čase od 8,30 hod. do 11, 30 hod. v týchto dňoch:

01.07. –02.08. 2019

26.08.- 28.08. 2019

Tel. kontakt Bystrická: 0918/782 423

 

RNDr. PaedDr. Elena Volanská

  riaditeľka školyDobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti. Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré:

 • vyžaduje spoločnosť,
 • ktoré majú hodnotu pre jednotlivca.

Poznáme tri aspekty čitateľskej gramotnosti:

 1. procesy porozumenia
  1. vyhľadávanie určitých informácií
  2. vyvodzovanie záverov
  3. interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií
  4. hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov
 2. ciele čítania
  1. čítanie pre literárny zážitok / fiktívny hrdina, udalosť, prostredie/
  2. čítanie pre získavanie a využívanie informácií. /aspekty reálneho sveta/
 3. čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú celoživotné vzdelávanie/

Rozvoj čitateľskej gramotnosti aktivity:

 • hlasné čítanie
 • tiché čítanie
 • vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/ 
 • odpovede na otázky k textu
 • tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/
 • rozprávať jeden druhému o prečítanom
 • napísať krátku vlastnú reakciu
 • dramatizácia

Netradičné formy na rozvoj čitateľskej gramotnosti

PROJEKT:

 • čítajú rodinní príslušníci triedy pre triedu
 • číta celá škola – naraz v určitý deň a určitý vymedzený čas – aj školníci a tak...
 • čítajú väčší menším
 • tvorba maľovaného čítania starších mladším / podľa prečítaného textu/
 • čítame škôlkárom
 • sedíme nad knihou: vytváranie sloganov nabádajúcich k čítanie práve tej- vybranej knihy
 • vytváranie zaujímavého obalu na knihu – tvorba, čo najpútavejšej obálky ku knihe
 • deň poézie – vyhľadávanie kníh v domácich knižniciach, čítanie a rozbor poézie na hodinách – nie súťaž, ale prehliadka najzaujímavejších básní v závere týždňa v knižnici
 • Deň čitateľských kútikov – žiaci sa podľa vlastného záujmu zaradia a jeden deň zotrvajú podľa záujmu v čitateľskom kútiku, ktorý ich zaujíma: napr. encyklopédie, poézia, ľudové rozprávky, moderné rozprávky, DANIEL HEVIER, GABRIELA FUTOVÁ,...

CIEĽ:
Nárast záujmu žiakov o čítanie, ich stimulácia k tvorivosti, k rozvoju prezentačných zručností, podnecovanie k vlastnej tvorbe. Vždy v každom projekte čítanie a diskusia k prečítanému, formulácia hlavných myšlienok, tvorba vhodného nápisu, interpretácia textu, prezentácia vlastného názoru, využitie poznatkov.