01
Oct

Oznamy školskej jedálne

Upozorňujeme stravníkov na zmenu telefonného čísla !!!

Tel. číslo: 0911 353 185

Telefónne číslo na pevnú linku - školská jedáleň na Bernolákovej ulici

bolo zrušené !!!

Od 08.01.2014 platí pre školskú jedáleň na Bystrickej ceste a taktiež Bernolákovej 11 rovnaký jedálny lístok /pozri jedálny lístok v hlavnom menu ZŠ Bystrická cesta/ Strava sa uhrádza mesiac vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Žiaci v hmotnej núdzi poplatok hradia priamo v kancelárii vedúcej ŠJ. Pri úhrade bankovým prevodom zadávajte variabilný symbol stravníka, meno , priezvisko a triedu. Stravné na nasledujúci mesiac sa uhrádza posledné štyri dni v danom mesiaci v čase uvedenom na ozname. /pozri stravné lístky v hl. menu základnej školy/ Žiaci ročníkov 1-4, ktorí navštevujú školský klub dostanú poštové poukážky priamo v školskom klube.Stravník po uhradení stravného je povinný si prísť s dokladom o zaplatení /ústrižok poštovej poukážky, alebo vytlačený doklad o prevode platby / prevziať stravné lístky.

Stručný návod na odhlásenie sa z obeda

prihlásite sa na stránke: zsbystricka.edupage.sk

jed1          jed2              

                       

    OZNAM  - ŠJ Bernolákova!

  Oznamujem stravníkom, že čipy na stravovanie vydávam:
ŠJ Bernolákova 11
16. 08.2018- štvrtok - od 8,30 hod. -13,30hod
21. 08.2018- utorok - od 8,30 hod. -13,30 hod.
23.08.2018- štvrtok - od 8,30 hod. -13,30hod.
28.08.2018- utorok - od.8,30 hod. -13,30 hod.
30.08.2018 –štvrtok - od 8,30 hod. - 13,30 hod.
Žiadam stravníkov, aby si prišli čipy vyzdvihnúť v daných termínoch.
Čipy vydávam iba rodičom žiakov na podpis.
Úhrada stravného:
Žiaci 1-4 :
19 obedov x 0,95 € = 18,05€ + 2,00 réžia = 20,05€
Žiaci 5-9:
19 obedov x 1,01 € = 19,19€ + 2,00 réžia = 21,19€
Zamestnanci dôchodci: 19 obedov x 2,12 € = 40,28€
Zamestnanci CVČ: 19 obedov x 0,94€ = 17,86 €
Zamestnanci Spoj.škola: 19 obedov x 0,98€ = 18,62€
Zamestnanci Str. zdrav. Škola: 19 obedov x 1,27 €= 24,13€
Zamestnanci ZŠ Bystrická: 19 obedov x 1 ,00 € = 19,00€
Stravné uhraďte na č. účtu:
SK 89 0900 0000 0050 7048 1244
Za pochopenie ďakujem Vedúca ŠJ: Debnárová     

OZNAM  - ŠJ Bystrická!

Oznamujem stravníkom, že čipy na stravovanie vydávam:
ŠJ Bystrická cesta:
15. 08.2018- Streda- od 8,30 hod. -13,30hod
17. 08.2018- piatok - od 8,30 hod. -13,30 hod.
22.08.2018- streda - od.8,30 hod. -13,30 hod.
24.08.2018 –piatok - od 8,30 hod. - 13,30 hod.
27.08.2018-pondelok -od 8,30 hod.-13,30 hod.
31.08.2018 - piatok - od 8,30 hod. - 13,30 hod.
03.09.2018- pondelok - od 8,30 hod.-13,30 hod.
Žiadam stravníkov, aby si prišli čipy vyzdvihnúť v daných termínoch.
Čipy vydávam iba rodičom žiakov na podpis.
Úhrada stravného:
Žiaci 1-4 :
19 obedov x 0,95 € = 18,05€ + 2,00 réžia = 20,05€
Žiaci 5-9:
19 obedov x 1,01 € = 19,19€ + 2,00 réžia = 21,19€
Stravné uhraďte na č. účtu:
SK30 0900 0000 0050 7047 7456

Za pochopenie ďakujem
Vedúca ŠJ: debnárováStravné môžete hradiť bankovým prevodom


na číslo účtu:ŠJ Bystrická cesta :
IBAN: SK 30 0900 0000 0050 7047 7456

Číslo účtu ŠJ Bernolákova11:
IBAN: SK89 0900 0000 0050 7048 1244

Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka,

meno a triedu stravníka uveďte do správy pre prijímateľa

resp. informácia pre prijímateľa.


Variabilné symboly ŠJ Bernoláková 11 ostávajú.

Variabilné symboly ŠJ Bystrická sú zmenené.
Informujte sa na tlf. čísle 0911 353 185