01
Oct

Oznamy školskej jedálne

Upozorňujeme stravníkov na zmenu telefonného čísla !!!

Tel. číslo: 0911 353 185

Telefónne číslo na pevnú linku - školská jedáleň na Bernolákovej ulici

bolo zrušené !!!

Od 08.01.2014 platí pre školskú jedáleň na Bystrickej ceste a taktiež Bernolákovej 11 rovnaký jedálny lístok /pozri jedálny lístok v hlavnom menu ZŠ Bystrická cesta/ Strava sa uhrádza mesiac vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Žiaci v hmotnej núdzi poplatok hradia priamo v kancelárii vedúcej ŠJ. Pri úhrade bankovým prevodom zadávajte variabilný symbol stravníka, meno , priezvisko a triedu. Stravné na nasledujúci mesiac sa uhrádza posledné štyri dni v danom mesiaci v čase uvedenom na ozname. /pozri stravné lístky v hl. menu základnej školy/ Žiaci ročníkov 1-4, ktorí navštevujú školský klub dostanú poštové poukážky priamo v školskom klube.Stravník po uhradení stravného je povinný si prísť s dokladom o zaplatení /ústrižok poštovej poukážky, alebo vytlačený doklad o prevode platby / prevziať stravné lístky.

Stručný návod na odhlásenie sa z obeda

prihlásite sa na stránke: zsbystricka.edupage.sk

jed1          jed2              

                       

    OZNAM  - ŠJ Bernolákova!

  Oznamujem stravníkom, že čipy na stravovanie vydávam:
ŠJ Bernolákova 11
16. 08.2018- štvrtok - od 8,30 hod. -13,30hod
21. 08.2018- utorok - od 8,30 hod. -13,30 hod.
23.08.2018- štvrtok - od 8,30 hod. -13,30hod.
28.08.2018- utorok - od.8,30 hod. -13,30 hod.
30.08.2018 –štvrtok - od 8,30 hod. - 13,30 hod.
Žiadam stravníkov, aby si prišli čipy vyzdvihnúť v daných termínoch.
Čipy vydávam iba rodičom žiakov na podpis.
Úhrada stravného:
Žiaci 1-4 :
19 obedov x 0,95 € = 18,05€ + 2,00 réžia = 20,05€
Žiaci 5-9:
19 obedov x 1,01 € = 19,19€ + 2,00 réžia = 21,19€
Zamestnanci dôchodci: 19 obedov x 2,12 € = 40,28€
Zamestnanci CVČ: 19 obedov x 0,94€ = 17,86 €
Zamestnanci Spoj.škola: 19 obedov x 0,98€ = 18,62€
Zamestnanci Str. zdrav. Škola: 19 obedov x 1,27 €= 24,13€
Zamestnanci ZŠ Bystrická: 19 obedov x 1 ,00 € = 19,00€
Stravné uhraďte na č. účtu:
SK 89 0900 0000 0050 7048 1244
Za pochopenie ďakujem Vedúca ŠJ: Debnárová     

OZNAM  - ŠJ Bystrická!

Oznamujem stravníkom, že čipy na stravovanie vydávam:
ŠJ Bystrická cesta:
15. 08.2018- Streda- od 8,30 hod. -13,30hod
17. 08.2018- piatok - od 8,30 hod. -13,30 hod.
22.08.2018- streda - od.8,30 hod. -13,30 hod.
24.08.2018 –piatok - od 8,30 hod. - 13,30 hod.
27.08.2018-pondelok -od 8,30 hod.-13,30 hod.
31.08.2018 - piatok - od 8,30 hod. - 13,30 hod.
03.09.2018- pondelok - od 8,30 hod.-13,30 hod.
Žiadam stravníkov, aby si prišli čipy vyzdvihnúť v daných termínoch.
Čipy vydávam iba rodičom žiakov na podpis.
Úhrada stravného:
Žiaci 1-4 :
19 obedov x 0,95 € = 18,05€ + 2,00 réžia = 20,05€
Žiaci 5-9:
19 obedov x 1,01 € = 19,19€ + 2,00 réžia = 21,19€
Stravné uhraďte na č. účtu:
SK30 0900 0000 0050 7047 7456

Za pochopenie ďakujem
Vedúca ŠJ: debnárováStravné môžete hradiť bankovým prevodom


na číslo účtu:ŠJ Bystrická cesta :
IBAN: SK 30 0900 0000 0050 7047 7456

Číslo účtu ŠJ Bernolákova11:
IBAN: SK89 0900 0000 0050 7048 1244

Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka,
meno a triedu stravníka.


Variabilné symboly ŠJ Bernoláková 11 ostávajú.

Variabilné symboly ŠJ Bystrická sú zmenené.
Informujte sa na tlf. čísle 0911 353 185