14
Aug

Oznamy školskej jedálne

Dokumenty
q
Stručný návod na odhlásenie sa z obeda

prihlásite sa na stránke: zsbystricka.edupage.sk

jed1          jed2              

                       

Stravné môžete hradiť bankovým prevodom


na číslo účtu:ŠJ Bystrická cesta :
IBAN: SK 30 0900 0000 0050 7047 7456

Číslo účtu ŠJ Bernolákova11:
IBAN: SK89 0900 0000 0050 7048 1244

Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka,

meno a triedu stravníka uveďte do správy pre prijímateľa

resp. informácia pre prijímateľa.


Variabilné symboly žiakom naďalej ostávajú rovnaké.

Telefonický kontakt - školská jedáleň: 0911 353 185