01
Oct

Oznamy školskej jedálne

Upozorňujeme stravníkov na zmenu telefonného čísla !!!

Tel. číslo: 0911 353 185

Telefónne číslo na pevnú linku - školská jedáleň na Bernolákovej ulici

bolo zrušené !!!

Od 08.01.2014 platí pre školskú jedáleň na Bystrickej ceste a taktiež Bernolákovej 11 rovnaký jedálny lístok /pozri jedálny lístok v hlavnom menu ZŠ Bystrická cesta/ Strava sa uhrádza mesiac vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Žiaci v hmotnej núdzi poplatok hradia priamo v kancelárii vedúcej ŠJ. Pri úhrade bankovým prevodom zadávajte variabilný symbol stravníka, meno , priezvisko a triedu. Stravné na nasledujúci mesiac sa uhrádza posledné štyri dni v danom mesiaci v čase uvedenom na ozname. /pozri stravné lístky v hl. menu základnej školy/ Žiaci ročníkov 1-4, ktorí navštevujú školský klub dostanú poštové poukážky priamo v školskom klube.Stravník po uhradení stravného je povinný si prísť s dokladom o zaplatení /ústrižok poštovej poukážky, alebo vytlačený doklad o prevode platby / prevziať stravné lístky.

                                                                

    OZNAM !

          Poukážky na stravu na mesiac marec 2018

vydávam :

Šj Bystrická cesta 14
26. február - pondeloka - od 08,00 hod. - 14,30 hod
28. február - streda - od 07,30 hod. - 15,00 hodŠJ Bernolákova 11
22. február - štvrtok   -  od 08,00 hod. – 14,00 hod.
27. február - utorok   -  od 07,30 hod. – 15,00 hod.


Stravníci budú platiť:

Roč. 1-4: 20 obedov x 0,95€ = 19,00 +2,00 réžia =
                                                   21,00 € k úhrade

Roč. 5-9: 20 obedov x 1,01€ = 20,20 € +2,00 réžia =
                                                   22,20 € k úhrade
Žiadam stravníkov, aby si po stravenky prišli
v uvedených termínoch
.

Stravné môžete hradiť bankovým prevodom


na číslo účtu:ŠJ Bystrická cesta :
IBAN: SK 30 0900 0000 0050 7047 7456

Číslo účtu ŠJ Bernolákova11:
IBAN: SK89 0900 0000 0050 7048 1244

Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka,
meno a triedu stravníka.


Variabilné symboly ŠJ Bernoláková 11 ostávajú.

Variabilné symboly ŠJ Bystrická sú zmenené.
Informujte sa na tlf. čísle 0911 353 185


Po úhrade je potrebné prísť s dokladom o zaplatení /vytlačený príkaz o úhrade,
ústrižok poštovej poukážky/ si prevziať stravné lístky.

Len stravník, ktorý má stravné lístky má nahlásené obedy
v ŠJ.

Vedúca ŠJ: Debnárová