18
Jan

PRIJÍMACIE KONANIE 2017/2018

PRIJÍMACIE KONANIE     2017/2018

Dôležité dátumy a informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov
Do 01.02.2018riaditelia SŠ kde sa robia talentové prijímacie skúšky zverejnia prijímacie kritériá (na budovách svojich SŠ , na internete)
Od 09.02. do 14.02.20187výchovný poradca vydá žiakom prihlášky na SŠ s talentovou skúškou
Do 20.02.2017žiak/rodič odovzdá výchovnému poradcovi prihlášku na SŠ s talentovou skúškou potvrdenú lekárom, podpísanú zákonným zástupcom a žiakom,
-ZŠ ich zasiela na SŠ (do 28.02.2018)
21.03. 2018 – celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov (05.04.2018 – náhradný termín)
Do 31.03.2018zverejnia prijímacie kritériá riaditelia všetkých ostatných SŠ a osemročných gymnázií /kde sa nerobí talentová PS/ - na budovách SŠ ,na internete
Od 25.03. do 15.04. 2018 – talentové skúšky
Od 31.03. 2018 – výchovný poradca vydá žiakom prihlášky na SŠ /kde sa nerobia talentové skúšky/ a žiakom na osemročné gymnáziá
Do 10.04. 2018žiak/rodič odovzdá výchovnému poradcovi prihlášky potvrdené lekárom , podpísané zákonným zástupcom a žiakom
- výchovný poradca ich zasiela na SŠ do 20.04.2018
V priebehu mesiacov marec, apríl 2018 vydáva výchovný poradca zákonným zástupcom žiakov zápisný lístok (pomocou neho zákonný zástupca zapíše svoje dieťa na SŠ , na ktorú bolo prijaté / ak bolo prijaté na obe SŠ na tú , ktorú si vyberú )
14.05.2018 a 17.05.2018 sa koná 1. kolo PS

Po tom ako zákonný zástupca obdrží rozhodnutie o prijatí svojho dieťaťa na SŠ , musí ho na ňu zapísať pomocou zápisného lístka v termíne zápisu (bude uvedený v rozhodnutí o prijatí) .

Ak tak neurobí, na miesto jeho dieťaťa posunú iného žiaka.

Ak nebude žiak prijatý na SŠ , lebo nebol v poradí medzi prijatými žiakmi ,ale nižšie /pod čiarou /, je vhodné podať si odvolanie /ak má záujem o prijatie na ňu/, lebo môže byť neskôr prijatý ak sa uvoľní miesto po žiakovi, ktorý bol síce prijatý , ale sa nezapísal na túto konkrétnu SŠ.

Ak nebol žiak prijatý ani na jednu SŠ a neuvoľnilo sa pre neho miesto ani po zápisoch na SŠ, podá si prihlášku do 2. kola PS /koná sa 19.06.2018/, ale už len na tie SŠ , ktorým zostali voľné odbory.

Pripraví mu ju výchovný poradca , musí byť opäť potvrdená lekárom, podpísaná zákonným zástupcom a žiakom.