18
Jan

PRIJÍMACIE KONANIE 2018/2019

Dôležité dátumy a informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov

Do 01.02.2019riaditelia SŠ kde sa robia talentové prijímacie skúšky zverejnia prijímacie kritériá (na budovách svojich SŠ , na internete)

Od 09.02. do 14.02.2019výchovný poradca vydá žiakom prihlášky na SŠ s talentovou skúškou

Do 20.02.2019žiak/rodič odovzdá výchovnému poradcovi prihlášku na SŠ s talentovou skúškou potvrdenú lekárom, podpísanú zákonným zástupcom a žiakom,

-ZŠ ich zasiela na SŠ (do 28.02.2019)

Do 31.03.2019zverejnia prijímacie kritériá riaditelia všetkých ostatných SŠ a osemročných gymnázií /kde sa nerobí talentová PS/ - na budovách SŠ ,na internete

Od 25.03. do 12.04. 2019 – talentové skúšky

Od 31.03. 2019 – výchovný poradca vydá žiakom prihlášky na SŠ /kde sa nerobia talentové skúšky/ a žiakom na osemročné gymnáziá

03.04. a 04.04. 2019 – celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov (16.04. a 17.04. 2019 – náhradný termín)

Do 10.04. 2019žiak/rodič odovzdá výchovnému poradcovi prihlášky potvrdené lekárom , podpísané zákonným zástupcom a žiakom

- výchovný poradca ich zasiela na SŠ do 20.04.2019

V priebehu mesiacov marec, apríl 2019 vydáva výchovný poradca zákonným zástupcom žiakov zápisný lístok (pomocou neho zákonný zástupca zapíše svoje dieťa na SŠ , na ktorú bolo prijaté / ak bolo prijaté na obe SŠ na tú , ktorú si vyberú )

13.05.2019 a 16.05.2019 sa koná 1. kolo PS

Po tom ako zákonný zástupca obdrží rozhodnutie o prijatí svojho dieťaťa na SŠ , musí ho na ňu zapísať pomocou zápisného lístka v termíne zápisu (bude uvedený v rozhodnutí o prijatí) .

Ak tak neurobí, na miesto jeho dieťaťa posunú iného žiaka.

Ak nebude žiak prijatý na SŠ , lebo nebol v poradí medzi prijatými žiakmi ,ale nižšie /pod čiarou /, je vhodné podať si odvolanie /ak má záujem o prijatie na ňu/, lebo môže byť neskôr prijatý ak sa uvoľní miesto po žiakovi, ktorý bol síce prijatý , ale sa nezapísal na túto konkrétnu SŠ.

Ak nebol žiak prijatý ani na jednu SŠ a neuvoľnilo sa pre neho miesto ani po zápisoch na SŠ, podá si prihlášku do 2. kola PS /koná sa 18.06.2019/, ale už len na tie SŠ , ktorým zostali voľné odbory (tie sú povinné zverejniť konanie 2. kola do 06.06. 2019).

Pripraví mu ju výchovný poradca , musí byť opäť potvrdená lekárom, podpísaná zákonným zástupcom a žiakom.