19
Oct

Prevencia proti pedikulóze

V škole bol zistený výskyt pedikulózy (zavšivavenie), žiadame zákonných zástupcov žiakov o vykonávanie pravidelnej kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa v škole vyskytuje opakovane, preto pristupujeme k tomuto kroku nasledovne: priebežne počas týždňa prosíme o kontrolu vlasov Vašej dcéry/ syna a svojím podpisom potvrdili do tabuľky v žiackej knižke, že ste spomínanú kontrolu vykonali. Podpisy zákonných zástupcov skontrolujú triedni učitelia na triednických hodinách. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, prosíme, aby žiak alebo zákonný zástupca žiaka informoval triedneho učiteľa a vedenie školy. Žiak môže nastúpiť do školy po predložení potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Odporúčame ,aby  problém riešili podľa lekárskych odporúčaní. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 LEGISLATÍVA

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v § 52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy.

Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku.

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

vlasy-strihanie-vsi_dreamstime_1

20
Sep

krúžky

ZŠ Bystrická

Názov krúžku                                                         vedúci                    

Informatika hrou - 2. stupeň (obmedzený počet)  Vrbjárová
Slovenčina pre deviatakov                                    Valihorová
Volejbal                                                                 Tabak
Matematický krúžok - 5.-7. ročník                        Štefáneková
Informatika pre tretiakov (obmedzený počet)       Jakabová
Športový krúžok 0.-1. roč. (BUBO)                      Mrvová
Športový krúžok 0.-1. roč. (BUBO)                      Bírošová

Športové hry 2. roč. (BUBO)                                Matisová
Športové hry 3.-4. roč. (BUBO)                            Tabak
Športové hry 3.-4. roč. (BUBO                             Bieliková
Futbalový krúžok - ml. žiaci                                 Fabian
Futbalový krúžok - st. žiaci                                  Fabian
Robotika 2. stupeň (obmedzený počet)                Sališová


ZŠ Dončova

Názov krúžku vedúci Čas
Moderný tanec 1.-5. ročník Šlacká Streda 14,00-16,00
Turistický krúžok Šlacká, Vlkolínska Piatok, Sobota
Pohybová príprava 1.-2. ročník Hanková Pondelok 13,30
Zdravotnícky krúžok 2.-4. roč. Hanková Štvrtok 13,45
Cvičenia z matematiky 5.-9. roč. Babicová Streda 14,00
Počítačový krúžok 3.-9. ročník Maták Utorok 14,00
Cvičenia zo SJ a literatúry 5.-9. Demková Štvrtok 14,00
30
Jun

Oznam - ŠKD

Vážení rodičia,

upozorňujeme Vás na zmenu platby za ŠKD.

V školskom roku 2017/2018 sa bude táto platba uhrádzať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Bližšie informácie získate na začiatku školského roka a na stránke školy.

30
Jun

Oznam - cestovné žiakom

Cestovné žiakom za obdobie január - jún 2017
sa vypláca v období
od 03.07.- 14.07.2017 (v pracovných dňoch)
v čase od 8.00-12.00 hod.
Kontakt:0918/782 423